فیلم دموی نرم افزار

کلیپی از ساخته شدن یک آزمون در نرم افزار آزمون ساز حکیم :