دانلود نرم افزار آزمون ساز

برای دانلود آزمون ساز، دکمه ی دانلود مربوط به نسخه مورد نظرتون رو بزنید.


دبسـتان ۹۶-۹۵  به روز رسانی شده در سه شنبه، ۱۶ شهریور ماه ۱۳۹۵
لینک دانلود رایگان
پایه ی اول (تمام دروس)
پایه ی دوم (تمام دروس)
پایه ی سـوم (تمام دروس)
پایه ی چهارم (تمام دروس)
پایه ی پنجم (تمام دروس)
پایه ی ششم (تمام دروس)
دبستان دوره اول (تمامی دروس پایه های اول تا سوم)
دبستان دوره دوم (تمامی دروس پایه های چهارم تا ششم)
دبستان کامل (تمامی دروس پایه های اول تا ششم)
دریافت نسخـه های قبلی نرم افزار